Mô-đun khóa học

Module 1: Hướng dẫn liên hệ hỗ trợ đến đội ngũ Cohota

Module 1: Hướng dẫn liên hệ hỗ trợ đến đội ngũ Cohota
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 1: Hướng dẫn liên hệ hỗ trợ đến đội ngũ Cohota 19186    
 • > Thông tin liên lạc với đội ngũ hỗ trợ Cohota
  Thông tin liên lạc với đội ngũ hỗ trợ Cohota Thông tin liên lạc với đội ngũ hỗ trợ Cohota
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 2: Hướng dẫn đăng nhập

Module 2: Hướng dẫn đăng nhập
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 2: Hướng dẫn đăng nhập 19187    
 • > Đăng nhập từ hệ thống quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM
  Đăng nhập từ hệ thống quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM Đăng nhập từ hệ thống quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của Sở GD&ĐT TP.HCM
  Thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của Sở GD&ĐT TP.HCM Thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của Sở GD&ĐT TP.HCM
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 3: Hướng dẫn tạo khoá học đơn giản từ bảng điều khiển

Module 3: Hướng dẫn tạo khoá học đơn giản từ bảng điều khiển
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 3: Hướng dẫn tạo khoá học đơn giản từ bảng điều khiển 19188    
 • > Bắt đầu một khoá học đơn giản
  Bắt đầu một khoá học đơn giản Bắt đầu một khoá học đơn giản
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 4: Hướng dẫn thay đổi thanh điều hướng và kiểm tra chế độ xem của học viên

Module 4: Hướng dẫn thay đổi thanh điều hướng và kiểm tra chế độ xem của học viên
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 4: Hướng dẫn thay đổi thanh điều hướng và kiểm tra chế độ xem của học viên 19189    
 • > Thay đổi thanh điều hướng và kiểm tra chế độ xem của học viên
  Thay đổi thanh điều hướng và kiểm tra chế độ xem của học viên Thay đổi thanh điều hướng và kiểm tra chế độ xem của học viên
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 5: Hướng dẫn tạo Module bài học

Module 5: Hướng dẫn tạo Module bài học
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 5: Hướng dẫn tạo Module bài học 19190    
 • > Tạo module bài học đơn giản
  Tạo module bài học đơn giản Tạo module bài học đơn giản
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 6: Hướng dẫn tạo các nội dung trong Module bài học

Module 6: Hướng dẫn tạo các nội dung trong Module bài học
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 6: Hướng dẫn tạo các nội dung trong Module bài học 19191    
 • > Thêm đường dẫn (URL) bên ngoài
  Thêm đường dẫn (URL) bên ngoài Thêm đường dẫn (URL) bên ngoài
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Thêm tập tin
  Thêm tập tin Thêm tập tin
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Tạo bài kiểm tra Tạo bài kiểm tra (Quiz), bộ đề và khảo sát
  Tạo bài kiểm tra Tạo bài kiểm tra (Quiz), bộ đề và khảo sát Tạo bài kiểm tra Tạo bài kiểm tra (Quiz), bộ đề và khảo sát
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Tạo bài tập (Assignment)
  Tạo bài tập (Assignment) Tạo bài tập (Assignment)
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ
  Hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ Hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Sử dụng công cụ Import đề
  Sử dụng công cụ Import đề Sử dụng công cụ Import đề
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Sử dụng Shub để biên soạn bài kiểm tra
  Sử dụng Shub để biên soạn bài kiểm tra Sử dụng Shub để biên soạn bài kiểm tra
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 7: Hướng dẫn mời học viên vào lớp học

Module 7: Hướng dẫn mời học viên vào lớp học
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 7: Hướng dẫn mời học viên vào lớp học 19192    
 • > Thêm học viên mới vào lớp học
  Thêm học viên mới vào lớp học Thêm học viên mới vào lớp học
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 8: Hướng dẫn sử dụng hội thảo trực tuyến

Module 8: Hướng dẫn sử dụng hội thảo trực tuyến
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 8: Hướng dẫn sử dụng hội thảo trực tuyến 19197    
 • > Hướng dẫn tích hợp Google Meet vào lớp học
  Hướng dẫn tích hợp Google Meet vào lớp học Hướng dẫn tích hợp Google Meet vào lớp học
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Hướng dẫn tích hợp Microsoft Team vào lớp học
  Hướng dẫn tích hợp Microsoft Team vào lớp học Hướng dẫn tích hợp Microsoft Team vào lớp học
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Tích hợp Zoom Pro vào lớp học.
  Tích hợp Zoom Pro vào lớp học. Tích hợp Zoom Pro vào lớp học.
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
 • > Hướng dẫn tạo lớp học ảo với ClassIn.
  Hướng dẫn tạo lớp học ảo với ClassIn. Hướng dẫn tạo lớp học ảo với ClassIn.
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành

Module 9: Hướng dẫn cấu hình Bảng điểm

Module 9: Hướng dẫn cấu hình Bảng điểm
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Module 9: Hướng dẫn cấu hình Bảng điểm 19502    
 • > Sử dụng Sổ điểm trong LMS
  Sử dụng Sổ điểm trong LMS Sử dụng Sổ điểm trong LMS
  Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
   
điểm tối thiểu phải xem phải nộp phải đóng góp